Bra smittskydd - bättre lönsamhet

Kostnaderna för långvarig sjuklighet eller plötsliga sjukdomsutbrott är både synliga och osynliga.

Synliga kostnader

Både det plötsliga utbrottet av smittsam sjukdom och den långvariga, ofta mindre tydliga sjukligheten medför synliga kostnader:

  • Produktionsförluster: Sjukdom är en vanlig orsak till dålig tillväxt, både genom att sjukdomen kan vara en påfrestning för kroppen och för att sjuka djur inte sällan äter sämre. En del sjukdomar påverkar reproduktionen, vilket leder till att färre friska smågrisar föds. Därtill kan dödligheten öka till följd av smittsam sjukdom. Om besättningen har oförklarliga produktionsförluster kan smittsam sjukdom vara en möjlig bakomliggande orsak.

              >> Läs mer om produktionsförluster vid några exempelsmittor

  • Veterinär- och medicinkostnader: Utlägg för veterinärbesök, läkemedel, provtagningar och laboratorieanalyser tillkommer ofta när djuren är sjuka. Rätt diagnos och behandling är viktigt för sjukdomen ska kunna hejdas innan fler djur drabbas. Det kan därför löna sig att tillkalla veterinär (helst så tidigt i sjukdomsförloppet som möjligt) eftersom produktionsförlusterna då kan begränsas.

              >> Läs mer om utgifter vid smittsanering

  • Avdrag vid slakt: En del sjukdomar kan leda till anmärkning eller kassation vid slakt, vilket medför avdrag.
  • Ökad arbetsbelastning: Sjuka djur behöver omvårdnad och övervakning, vilket innebär att arbetsbördan ökar.

Osynliga kostnader

På längre sikt kan ett större sjukdomsutbrott, särskilt om det är långvarigt, innebära en försämrad ekonomi och därmed ett mindre investeringsutrymme. Detta kan i sin tur leda till begränsningar i besättningens produktivitet och förmåga till expansion. Oplanerad utslagning kan leda till tomma stallplatser och en förändrad åldersstruktur - med till exempel ökat behov av djurinköp - samt innebära att avelsframsteg går förlorade eller sker långsammare än förväntat.

Många faktorer spelar in

När man ska bedöma hur mycket ett sjukdomsutbrott kostar är det många faktorer som bör vägas in i beräkningen:

Besättningar drabbas olika hårt av en smittsam sjukdom: alltifrån ett fåtal djur till större delen av besättningen kan insjukna. Detta styrs bland annat av hur aggressiv just denna variant av smittämnet är, av hur djurens allmänna motståndskraft är, hur bra besättningens inre smittskydd är mm. I en del fall kan tillväxt eller fruktsamhet påverkas utan att djuren är synligt sjuka.

Olika kostnader kan i viss mån ta ut varandra: till exempel kan kostnader för behandling innebära att produktionsförlusterna minskar.

De sjuka djurens värde kan variera, beroende på ålder, kön, ras, avelsvärde etc, och därmed också förlusterna i samband med ökad dödlighet/utslagning.

Det är svårt att mäta exakt i vilken utsträckning en sjukdom påverkar djurens tillväxt, avkastning och fruktsamhet över en längre tid, efter att de akuta symtomen klingat av.

I SVA:s rapport "Hur mycket kostar sjukdomar för lantbrukets djur?" kan du läsa mer om hur olika sjukdomar påverkar ekonomin.

<< Tillbaka till föregående sida

Ett utbrott av smittsam sjukdom medför för det mesta kostnader för provtagningar, analyser och behandling. Sådana utgifter kan vara nödvändiga för att diagnosen ska kunna ställas och rätt åtgärder sättas in. Därigenom kan produktionsförlusterna begränsas.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår