Bra smittskydd - bättre lönsamhet!

Den totala kostnaden för långvarig sjuklighet eller plötsliga sjukdomsutbrott är svår att beräkna. Den består av både synliga och osynliga kostnader.

Synliga kostnader

Både det plötsliga utbrottet av smittsam sjukdom och den långvariga, ofta mindre tydliga, sjukligheten medför synliga kostnader:

  • Produktionsförluster: Sjukdom är en vanlig orsak till dålig tillväxt, både genom att sjukdomen kan vara en påfrestning för kroppen och för att sjuka djur inte sällan äter sämre. En del sjukdomar påverkar reproduktionen, vilket leder till att färre friska lamm föds. Även dödligheten kan öka, främst hos lammen, till följd av smittsam sjukdom.
  • Veterinär- och medicinkostnader: Utlägg för veterinärbesök, läkemedel, provtagningar och laboratorieanalyser tillkommer ofta när djuren är sjuka. Rätt diagnos och behandling är viktigt för sjukdomen ska kunna hejdas innan fler djur drabbas. Det kan därför löna sig att tillkalla veterinär (helst så tidigt i sjukdomsförloppet som möjligt) eftersom produktionsförlusterna då kan begränsas.
  • Avdrag vid slakt: En del sjukdomar kan leda till anmärkning eller kassation vid slakt, vilket medför avdrag. Om tillväxten är dålig blir uppfödningstiden ofta längre, vilket bland annat kan innebära att avräkningspriserna sjunker (beroende på djurets ålder och tidpunkten för slakt).
  • Ökad arbetsbelastning: Sjuka djur behöver omvårdnad och övervakning, vilket innebär att arbetsbördan ökar.

Osynliga kostnader

På längre sikt kan ett större sjukdomsutbrott, särskilt om det är långvarigt, innebära förluster som inte alltid är lika tydliga som de i tidigt skede. Till exempel kan kostnaderna i samband med utbrottet medföra ett mindre investeringsutrymme. Detta leder i sin tur till begränsningar i besättningens produktivitet och förmåga till expansion. Oplanerad utslagning kan leda till tomma stallplatser och en förändrad åldersstruktur - med till exempel ökat behov av djurinköp - samt innebära att avelsframsteg går förlorade eller sker långsammare än förväntat.

Många faktorer spelar in

När man ska försöka bedöma hur mycket ett sjukdomsutbrott kostar är det många faktorer som bör vägas in i beräkningen:

Besättningar drabbas olika hårt av en smittsam sjukdom: alltifrån ett fåtal djur till större delen av besättningen kan insjukna. Detta styrs bland annat av hur aggressiv just denna variant av smittämnet är, av hur djurens allmänna motståndskraft är, hur stora djurgrupperna är, mm. I en del fall kan tillväxt eller fruktsamhet påverkas utan att djuren är synligt sjuka.

Olika kostnader kan i viss mån ta ut varandra: till exempel kan en observant djurägare  tillkalla veterinär tidigt och därigenom minska produktionsförlusterna.

De sjuka djurens värde kan variera, beroende på ålder, kön, ras, avelsvärde etc, och därmed också förlusterna i samband med ökad dödlighet/utslagning.

Det är svårt att mäta de ofta otydliga kostnader som uppstår på sikt (se ovan) och att avgöra exakt i vilken utsträckning en sjukdom påverkar djurens tillväxt, avkastning och fruktsamhet över en längre tid.

Exempel på kostnader vid sjuklighet

I en studie av sjukdomsregistreringar vid slakt under hösten 2012 sågs att slaktvikten hos de lamm som hade anmärkning för stora leverflundran var i genomsnitt 600 gr lägre än de friska lammens. Lammen med stora leverflundran hade i genomsnitt haft 29 dagars längre uppfödningstid. Längre uppfödningstid kan innebära merarbete för djurägaren, eventuellt stödutfodring och sämre avräkningspris för skinnet mm.

>> Här kan du läsa mer om stora leverflundran

<< Tillbaka till föregående sida

Utgifter för veterinärbesök och provtagning kan vara nödvändiga för att kunna ge djuren rätt behandling och förebygga att fler djur insjuknar.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår